Refill Spray Brait Creamy Cookies 250 ml

11.99 brutto

Kogo z nas nie kusiła pokusa na spróbowanie jeszcze ciepłego, świeżo wyjętego ciasta z piekarnika? Myślę, że nie ma takiej osoby! Zapach i cała atmosfera z tym związana kojarzy nam się z ciepłem domowego ogniska i samymi wesołymi chwilami spędzonymi wśród grona najbliższych.

Informacje dodatkowe

Pojemność

250 ml

Typ zapachu

ciastko jabłkowe

Identyfikator produktu

Odświeżacz powietrza automatic spray Brait.

Skład

PROPANE/BUTANE/ISOBUTANE, PARFUM

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy GHS

Płomień

Zwroty H

H222 – Skrajnie łatwopalny aerozol; H229 – Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty P

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Dodatkowe zwroty

EUH208: Zawiera Dimethylhydroxy Furanone, Beta-caryophyllene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.