Kostka wc Brait X-Tra Power Antibacterial 40g

4.49 brutto

Brait X-tra POWER to połączenie tradycyjnej kostki toaletowej ze skuteczną ochroną antybakteryjną w codziennym użytkowaniu Twojej toalety. Kostka WC Brait x-tra POWER 40 g zawiera aktywny chlor, który działa silnie bakteriobójczo i jego działanie jest potwierdzone badaniami.
Formulacja zapewnia:
– skuteczną dezynfekcję toalety
– neutralizację nieprzyjemnych zapachów
– kwiatowy delikatny zapach

Nowa kostka WC Brait X-tra POWER odpowiada na współczesne potrzeby rynku, gwarantują skuteczność działania, wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowników.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SKU: 10008217 Kategorie: ,

Dodatkowe informacje

Identyfikator produktu

Kostka toaletowa Brait Xtra Power. Zawiera: Kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Izoeugenol; Piperonal

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy GHS

Wykrzyknik. Działanie żrące. Środowisko.

Skład

30% i więcej anionowe środki powierzchniowo czynne, 5% lub więcej, ale mniej niż 15% związki wybielające na bazie chloru, kompozycje zapachowe, Amyl Cinnamal, Isoeugenol, Linalool, Phenoxyethanol.

Zwroty H

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Dodatkowe zwroty

EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zwroty P

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.