Brait spray do dezynfekcji powierzchni 425ml

12.99 brutto

Brait Hygien & Fresh Spray do dezynfekcji powierzchni to doskonały środek do codziennej dezynfekcji powierzchni codziennego użytku w Twoim domu. Dzięki formulacji opartej o rekomendowaną przez WHO zawartość alkoholu doskonale radzi sobie z bakteriami, wirusami chorobotwórczymi zapewniając ochronę w Twoim domu. Idealny do ceramiki łazienkowej, klamek, przycisków, mebli oraz ekranów telefonów i urządzeń mobilnych.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

SKU: 10008208 Kategoria:

Dodatkowe informacje

Identyfikator produktu

Spray do dezynfekcji powierzchni Brait.

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Piktogramy GHS

Płomień. Wykrzyknik.

Zwroty H

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy.

Zwroty P

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.